top of page
Stone Tower_edited.jpg
Two%252520Dried%252520Leaves_edited_edit

Coaching

Lederutvikling  &  karriererelaterte utfordringer

Om du ønsker å utvikle deg som leder og medarbeider, eller du ønsker å jobbe med arbeidsrelaterte utfordringer, er coaching er et godt sted å begynne. Sammen utforsker vi situasjonen din, motivasjonen din og hvor du vil. Vet du hvor og hva du vil, eller er du mer fokusert på noe du vil bort fra? Begge deler er helt vanlig. De fleste søker coaching fordi de ønsker en eller annen form for endring. All endring er prosess, og min erfaring er at i alle endringsprosesser utvikler vi oss som mennesker. Min jobb som coach er å støtte deg i å utforske ulike sider ved din situasjon, slik at du kan gjøre bevisste valg underveis i prosessen.

Hva er forskjellen mellom terapi og coaching?

Det å gå i terapi kan ofte oppleves som dypere, mer følsomt eller eksistensielt, mens coaching kan ha tydeligere retning og mer definerte mål. I gestalt bygger både coaching og terapi på samme metode og vi bruker mange av de samme verktøyene. Til syvende og sist er det din bestilling  og det som oppstår mellom oss som avgjør hvorvidt det vi gjør er terapi eller coaching.

Fordelen med å velge en coach som også er terapeut er at det er rom for å utforske det som er, også hvis din utfordring viser seg å være litt mer omfattende enn du trodde.

Chess Game_edited.png

Personlig utvikling

Coaching  :  en metode for personlig, eller karrieremessig utvikling.

Du kan gjerne se på en coach som din personlige trener, som gjennom samtaler søker å hjelpe deg til økt livskvalitet gjennomå videreutvikle hvordan du tenker og handler. Målet er å fremme bevisstgjøring, selvinnsikt, læring og handling.

Coaching er også en metode for å hjelpe et menneske til personlig og karrieremessig utvikling. Coachen er en personlig trener som skal hjelpe en til å få økt livskvalitet gjennom videreutvikling av tenkemåte, væremåte, læremåte og handlemåte.

Selve coachingen består blant annet av virkningsfulle spørsmål, verdiavklaring, idémyldring, formulering av konkrete mål, utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner og tiltak som forskjellige typer øvelser. I coaching er man opptatt av dagens situasjon og mulighetene framover. Coaching er handlings- og resultatrettet, med fokus på praktiske gjøremål.

Kvalitetssikring og taushetsplikt

Jeg følger samme etiske retningslnjer i både coaching og terapi.

 

Som utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt og medlem i Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) plikter jeg å følge foreningens etiske retningslinjer

For å kvalitetssikre og utvikle min praksis, er jeg forpliktet til å holde meg faglig oppdatert, og jeg går jevnlig i veiledning.

Jeg er underlagt taushetsplikt, og all informasjon mellom klient og meg er konfidensiell.

All journalføring er i henhold til GDPR regler. 

 

Dersom en klient mener jeg handler i strid med etiske prinsipper kan dette klages inn til foreningen eller til NGI, Norsk Gestalt Institutt. 

Skjøre Pampas
bottom of page