Stone Tower_edited.jpg
Two%252520Dried%252520Leaves_edited_edit

Coaching

Jobb - eller karriererelaterte utfordringer

Coaching er et godt sted å begynne dersom du opplever utfordringer knyttet til jobb eller karrierevalg - eller det er snakk om en annen konkret eller kortvarig problemstilling.

 

Hva er forskjellen mellom terapi og coaching?

Psykoterapeut utdanningen er mer omfattende enn coaching utdanningen, og coachingen har ofte en tydeligere retning enn terapi - eller et klart mål. Begge bygger på samme metode og jeg bruker mange av de samme verktøyene. Til syvende og sist er det din bestilling  og det som oppstår mellom oss som avgjør hvorvidt det vi gjør er terapi eller coaching.

Fordelen med å velge en coach som også er terapeut er at det er rom for å utforske det som er, også hvis din utfordring viser seg å være litt mer omfattende enn du trodde.

Chess Game_edited.png

Personlig utvikling

Coaching er en metode for å hjelpe deg til personlig, eller karrieremessig utvikling.

Du kan gjerne se på en coach som din personlige trener, som gjennom samtaler søker å hjelpe deg til økt livskvalitet gjennomå videreutvikle hvordan du tenker og handler. Målet er å fremme bevisstgjøring, selvinnsikt, læring og handling.

Coaching er også en metode for å hjelpe et menneske til personlig og karrieremessig utvikling. Coachen er en personlig trener som skal hjelpe en til å få økt livskvalitet gjennom videreutvikling av tenkemåte, væremåte, læremåte og handlemåte.

Selve coachingen består blant annet av virkningsfulle spørsmål, verdiavklaring, idémyldring, formulering av konkrete mål, utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner og tiltak som forskjellige typer øvelser. I coaching er man opptatt av dagens situasjon og mulighetene framover. Coaching er handlings- og resultatrettet, med fokus på praktiske gjøremål.

Kvalitetssikring og taushetsplikt

Jeg følger samme etiske retningslnjer i både coaching og terapi.

 

Som utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt og medlem i Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) plikter jeg å følge foreningens etiske retningslinjer

For å kvalitetssikre og utvikle min praksis, er jeg forpliktet til å holde meg faglig oppdatert, og jeg går jevnlig i veiledning.

Jeg er underlagt taushetsplikt, og all informasjon mellom klient og meg er konfidensiell.

All journalføring er i henhold til GDPR regler. 

 

Dersom en klient mener jeg handler i strid med etiske prinsipper kan dette klages inn til foreningen eller til NGI, Norsk Gestalt Institutt. 

Skjøre Pampas